Paginacija

ALTERNATIVNE METODE RJEŠAVANJA SPOROVA U REPUBLICI HRVATSKOJ U TRGOVAČKIM SPOROVIMA
ALTERNATIVNE METODE RJEŠAVANJA SPOROVA U REPUBLICI HRVATSKOJ U TRGOVAČKIM SPOROVIMA
Dora Prpić
SAŽETAK U radu je analizirana arbitraža i mirenje kao dio postupka alternativnih metoda rješavanja sporova te primjene alternativnih metoda rješavanja sporova. Također se analizira i pojava alternativnih metoda rješavanja sporova čija se potreba nameće prenatrpanim sudovima. Alternativne metode rješavanja sporova su u odnosu na redoviti sudski postupak lakše i brže, jer su uvijek dostupne. Samim time dolazi do uštede vremena. U radu se razrađuju i razlike između redovitog...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU DRUŠTVA VALAMAR RIVIERA D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU DRUŠTVA VALAMAR RIVIERA D.D.
Marta Tokić
Predmet ovog diplomskog rada je analiza financijskih izvještaja na primjeru društva Valamar Riviera d.d. te će se kroz provedene analize i odabrane metode ocijeniti njegova financijska stabilnost i uspješnost poslovanja poduzeća. Predmetnu analizu zanimljivo je provesti radi jakog utjecaja pandemije virusa Covid-19 u 2020. i 2021. godini te su jasno vidljivi usponi i padovi u poslovanju poduzeća. Horizontalnom analizom dobit će se komparativni rezultati za duži vremenski period, dok...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Srećko Štajnkler
Pomoću analize financijskih izvještaja može se doći do informacija o poslovanju poduzeća, učinkovitosti te kvaliteti upravljanja poduzećem. Financijski izvještaji omogućuju detaljan uvid u račun dobiti i gubitka, bilancu te sve ono što je od važnosti za jedno poduzeće. U ovom završnom radu prikazana je analiza poslovne uspješnosti poduzeća Hrvatska Lutrija d.o.o. u periodu od 2018. godine do 2020. godine. Koristeći horizontalnu i vertikalnu analizu te analizu pomoću...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA KAMEN SIRAČ D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA KAMEN SIRAČ D.D.
Sara Husar
Analiza financijskih izvještaja je proces proučavanja financijskih izvještaja tvrtke kako bi se dobila uvid u njenu financijsku situaciju, poslovanje i uspjeh. Ova analiza se može obaviti kroz različite metode i tehnike kako bi se dobio uvid u financijske trendove i odnose, a može se koristiti za različite svrhe, uključujući odlučivanje o ulaganju, ocjenjivanje financijskog rizika, planiranje i upravljanje poslovanjem, i ocjenjivanje uspješnosti menadžmenta. Analiza financijskih...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA – NA PRIMJERU ZAGREBAČKE BANKE D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA – NA PRIMJERU ZAGREBAČKE BANKE D.D.
Kristina Penović
Rad se bavi analizom temeljnih financijskih izvještaja i financijskih pokazatelja, teorijski i praktično, na primjeru Zagrebačke banke d.d. kako bi se dobila potpunija slika poslovanja banke. Financijsko izvještavanje od velikog je značaja za korisnike financijskih izvještaja zainteresiranih za analizu uspješnosti poslovanja banke. Na taj način mogu dobiti važne informacije koje će utjecati na donošenje odgovarajućih poslovnih odluka. Informacije dobivene analizom mogu se...
ANALIZA FINANCIJSKIH POKAZATELJA NA PRIMJERU POSLOVNOG SUBJEKTA ILIRIJA d.d.
ANALIZA FINANCIJSKIH POKAZATELJA NA PRIMJERU POSLOVNOG SUBJEKTA ILIRIJA d.d.
Albert Botica
Predmet diplomskog rada je analiza financijskih pokazatelja za poduzeće Ilirija d.d. na temelju koje će se ocijeniti uspješnost poslovanja. Financijski izvještaji daju podatke o prometu i financijskom stanju nekog poslovnog subjekta. Prema Zakonu o računovodstvu, glavni financijski pokazatelji su račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, bilanca, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. Kako bi se dobile...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA VALAMAR D.D.
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA VALAMAR D.D.
Dino Banda
Obrada teme analize poslovanja poduzeća Valamar d.d. je vrlo zanimljiva i zahtjevna jer obuhvaća širok pojam različitih informacija o poslovanju velikog poduzeća koje generira visoke prihode i zapošljava velik obujam ljudske snage kroz razna znanja i resurse te je vrlo zanimljiva različitim interesnim skupinama. Temeljni financijski izvještaji bilanca, račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom toku nam mogu dati sliku nekog poslovanja, ali samo njihova analiza daje širu sliku...
Austrijski opći građanski zakonik i njegov značaj za hrvatsku pravnu povijest i uređenje suvremenih pravnih instituta
Austrijski opći građanski zakonik i njegov značaj za hrvatsku pravnu povijest i uređenje suvremenih pravnih instituta
Katarina Lutring
Završni rad objašnjava sustav građanskog prava i analizira povijesne izvore građanskog prava u Republici Hrvatskoj. Primarni zadatak rada je prikazati Opći građanski zakonik kao jedan od temeljnih izvora te izdvojiti njegove osnovne karakteristike i način primjene. Nazvan je općim jer je vrijedio za sve građane. Područje razrade teme je njegov značaj za hrvatsku pravnu povijest i implementiranje u hrvatski pravni sustav. Također će se objasniti važnost rimskog prava i njegov...
BIHEVIORALNA EKONOMIJA I NJEZINA IMPLEMENTACIJA U ORGANIZACIJAMA: PRIMJERI IZ JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA
BIHEVIORALNA EKONOMIJA I NJEZINA IMPLEMENTACIJA U ORGANIZACIJAMA: PRIMJERI IZ JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA
Denis Srnec
Bihevioralna ekonomija je interdisciplinarno područje znanosti ili jedna nova disciplina koja povezuje psihologiju i ekonomiju. Primjena bihevioralne ekonomije karakteristična je za poduzeća, ali i za kupce. Utjecaj i implementacija bihevioralne ekonomije uočava se u poslovanju poduzeća, i to u menadžerskom odlučivanju koje se temelji na poslovnoj strategiji poduzeća s ciljem ostvarivanja poslovnih ciljeva. Na svim razinama organizacije menadžeri moraju donositi odluke u skladu sa...
BURZA U FRANKFURTU
BURZA U FRANKFURTU
Ana-Marija Bodrožić
Predmet ovoga rada je prikazati razvoj, funkcije i važnost burze u gospodarstvu. Objašnjava se funkcioniranje financijskog sustava kroz financijske institucije u svrhu proširenja i unaprijeđena poslovanja u svim sektorima gospodarstva. Financijsko tržište je temeljni pokazatelj zdravog i razvijenog gospodarstva ta kao primjer toga bit će predstavljena Frankfurtska burza. Frankfurtska burza je najveća burza u Njemačkoj i temeljni pokretač njemačkog gospodarstva koje je ujedno...
DETERMINANTE I PERCEPCIJA NEPOŽELJNOG ORGANIZACIJSKOG PONAŠANJA
DETERMINANTE I PERCEPCIJA NEPOŽELJNOG ORGANIZACIJSKOG PONAŠANJA
Suzana Kasalo
Čovjek je društveno biće koje ima potrebu za socijalizacijom i koristi svoja znanja i vještine kako bi doprinio društvenoj zajednici kao i organizaciji kao obliku zajednice u kojoj također postoje određena pravila ponašanja odnosno norme ali i gdje se dijele zajedničke potrebe i interesi. Radom čovjek ostvaruje sve svoje potrebe poput potreba za sigurnošću, pripadanjem, poštovanjem, samoaktualizacijom pa i one fiziološke potrebe jer radom ostvaruje dohodak koji mu omogućuje...
DRŽAVNI PRORAČUN I NAČIN NJEGOVA DONOŠENJA
DRŽAVNI PRORAČUN I NAČIN NJEGOVA DONOŠENJA
Marta Bazzara
Tema ovog završnog rada jest državni proračun, njegova definicija i značaj za društvo odnosno korisnike državnog proračuna. Završni rad uvodno analizira sam pojam državnog proračuna, njegove temeljne značajke kroz povijest a osobito danas, te osnovna načela koja vrijede kako za donositelje tako i za korisnike državnog proračuna. U radu ima govora i o glavnim akterima državnog proračuna po kategorijama prihoda i rashoda, odnosno glavnim elementima proračuna. Nadalje, u...

Paginacija